สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ไฟล์ข้อมูล - โปรแกรม

ความก้าวหน้าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 210511121010.pdf

ความก้าวหน้าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย การกำหนดข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 6_2562.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย การกำหนดข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเหรียญลูกเสือยั่งยืน ปี2564 ยย.2.pdf

ขอเหรียญลูกเสือยั่งยืน ปี2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 425571.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตราการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาราชการ และให้บริการประชาชนในสภาวะปกติฯ COVID.pdf

มาตราการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหาราชการ และให้บริการประชาชนในสภาวะปกติฯ

แนวทางการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ nfetak_pngr.pdf

แนวทางการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ

แนวทางการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว nfetak_pngrj.pdf

แนวทางการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว

ใบเสนอราคา (ในการต่อสัญญา) price-work.xlsx

ใบเสนอราคา (ในการต่อสัญญา)

ขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน (ลูกจ้าง กศน.) name-card.doc

ขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน (ลูกจ้าง กศน.)

สัญญาจ้างบรรณารักษ์ (ผอ.เซ็น) 63-libray.pdf

สัญญาจ้างบรรณารักษ์ (ผอ.เซ็น)

สัญญาจ้างครูศูรช.ปี63 (ผอ.เซ็น) 63-srch.pdf

สัญญาจ้างครูศูรช.ปี63 (ผอ.เซ็น)

สัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ (ผอ.เซ็น) 63-pikan.pdf

สัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ (ผอ.เซ็น)

สัญญาจ้างครูกพด. ปี63 (ม.6) 63-kpd-m6.pdf

สัญญาจ้างครูกพด. ปี63 (ม.6)

สัญญาจ้างครูกพด. ปี63.(ป.ตรี) 63-kpd-tee.pdf

สัญญาจ้างครูกพด. ปี63.(ป.ตรี)

ประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 28.pdf

ประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติ 4.3.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติ

การสำรวจข้อมูลในการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ Auto-Color0013.pdf

การสำรวจข้อมูลในการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า 15.pdf

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า 15.4.pdf

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า 15.3.pdf

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า 15.2.pdf

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า 15.1.pdf

แผนการสั่งซื้อร้านภูฟ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ) 4.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ) 3.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ) 2.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ) 1.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ)

การถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพ

การถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก

สิ่งที่ส่งมาด้วยพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร 2.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วยพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร

รายงานการประชุมเดือนตุลาคม 1025611.pdf

รายงานการประชุมเดือนตุลาคม

แบบประเมินแต่ละตำแหน่ง pp.rar

แบบประเมินแต่ละตำแหน่ง

ตัวชี้วัดแต่ละประเภท tt.rar

ตัวชี้วัดแต่ละประเภท

ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตัวอย่าง.pdf

ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ระเบียบฝึกอบรมประชาชน8021ลว.5 มิ.ย.61 8021อบรมประชาชน.pdf

ระเบียบฝึกอบรมประชาชน8021ลว.5 มิ.ย.61

เอกสารเพิ่มเติมการประชุมวิชาการ กพด.ฯ 1516.pdf

เอกสารเพิ่มเติมการประชุมวิชาการ กพด.ฯ

Flash Introl Banner Maker Aleo.7z

Flash Introl Banner Maker

คู่มืออบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก maxsite-manual.pdf

คู่มืออบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 9 ต.ค.2559 itw51_setup.zip

โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 9 ต.ค.2559

2244คชจ.ฝึกอบรมประชาชน 2244.pdf

2244คชจ.ฝึกอบรมประชาชน

คู่มือการใช้ระบบศูนย์ดิจิทัลชุมชน dl.pdf

คู่มือการใช้ระบบศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ระเบียบการเงิน ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว119 และที่ ศธ 0210.117/4120 0425.2-0210.117.pdf

ระเบียบการเงิน ที่ กค.(กวจ)0405.2/ว119 และที่ ศธ 0210.117/4120

ระเบียบการเงิน ที่ ศธ 0210.117/4120 ระเบียบอุดหนุน669ฉบับแก้ไข.zip

ระเบียบการเงิน ที่ ศธ 0210.117/4120

ระเบียบการเงิน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 กค(กวจ)0405.2-ว119.zip

ระเบียบการเงิน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119

โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา itw51 9 เมษายน 2561 itw51_09042018.rar

โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา itw51 9 เมษายน 2561

คู่มือผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร manaul-tabean.pdf

คู่มือผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร

แผนการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 pland-12561.docx

แผนการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

powerpoint - หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ burana.ppt

powerpoint - หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ pantukam.pdf

การสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce Curriculum Digital Literacy.docx

หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce

แบบฟอร์มรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติดในสถานศึกษา FromeA01.xls

แบบฟอร์มรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติดในสถานศึกษา

คู่มือการรายงาน ไทยนิยม ยั่งยืน บนระบบ DMIS61 thainiyoom.pdf

คู่มือการรายงาน ไทยนิยม ยั่งยืน บนระบบ DMIS61

แบบประเมินข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น 13.pdf

แบบประเมินข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น

แบบประเมินลุกจ้างประจำ 12.pdf

แบบประเมินลุกจ้างประจำ

สมุดบันทึกความดีข้าราชการ 22.doc

สมุดบันทึกความดีข้าราชการ

สมุดบันทึกความดี ลูกจ้างประจำ 1.doc

สมุดบันทึกความดี ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆ(ยาม/แม่บ้าน/จนท.บันทึกข้อมูล/นวก.การเงิน/ขับรถโมบาย) 6.doc

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆ(ยาม/แม่บ้าน/จนท.บันทึกข้อมูล/นวก.การเงิน/ขับรถโมบาย)

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวบรรณารักษ์ 4.doc

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวบรรณารักษ์

แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ 3.doc

แบบประเมินครูผู้สอนคนพิการ

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว ครศรช. 2.doc

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว ครศรช.

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว (ครูศศช.กพด.) 1.doc

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว (ครูศศช.กพด.)

แบบประเมินนักจัดการงานทั่วไป(บ้านตาก) 7.doc

แบบประเมินนักจัดการงานทั่วไป(บ้านตาก)

แบบประเมินพฤติกรรม 20 คะแนน 6.doc

แบบประเมินพฤติกรรม 20 คะแนน

แบบประเมินบรรณารักษ์ 5.doc

แบบประเมินบรรณารักษ์

แบบประเมินครูอาสาพื้นที่สูง ครูนิเทศก์ 4.doc

แบบประเมินครูอาสาพื้นที่สูง ครูนิเทศก์

ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง(ครูบ้าน) 3.doc

ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง(ครูบ้าน)

แบบประเมินครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ 2.pdf

แบบประเมินครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ

แบบประเมินครูกศน.ตำบล 1.pdf

แบบประเมินครูกศน.ตำบล

แบบฟอร์มแผนงาน / โครงการ / รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา FromeA02.xlsx

แบบฟอร์มแผนงาน / โครงการ / รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

รายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติดในสถานศึกษา FromeA01.xls

รายงานสภาพการใช้สารเสพติด ยาเสพติดในสถานศึกษา

หนังสือพัฒนาองค์ความรู้ E-Commerce LecturerManual.pdf

หนังสือพัฒนาองค์ความรู้ E-Commerce

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครู ศศช. (หน้า1) 14.2NEW.pdf

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครู ศศช. (หน้า1)

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครู ศศช. 14.3.pdf

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครู ศศช.

คำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ 14.1NEW.pdf

คำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ 14NEW.pdf

คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ

เกณฑ์ภาษาไทย เกณฑ์ภาษาไทย (2).pdf

เกณฑ์ภาษาไทย

แผนการใช้เงิน ไตรมาส 4 Policy4.xlsx

แผนการใช้เงิน ไตรมาส 4

acrobat มอบนโยบาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก policy1.pdf

acrobat มอบนโยบาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

powerpoint มอบนโยบาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก policy.ppt

powerpoint มอบนโยบาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ kk.rar

การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา pp.pdf

คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนการปฏิบัติงาน พอ.สว.ปี2561 img10.7_0001_NEW.pdf

แผนการปฏิบัติงาน พอ.สว.ปี2561

การจ้างพนักงานราชการ img11.1NEW.pdf

การจ้างพนักงานราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนิงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ด่วนมาก รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนิงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย การรายงานผลผลิตการประมง img15.1_NEW.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย การรายงานผลผลิตการประมง

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู ย้าย (1).pdf

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู

เกณฑ์การประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว 2559-2560 antidrug2560.pdf

เกณฑ์การประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว 2559-2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา img30.2_0001_NEW.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย วันต่อต้านยาเสพติด แนวทาง (1).pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วย วันต่อต้านยาเสพติด

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 information2560.rar

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ img3_3_NEW.pdf

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สิ่งที่ส่งมาด้วยโครงการสถานศึกษาปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี img2_0002_NEW.pdf

สิ่งที่ส่งมาด้วยโครงการสถานศึกษาปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา img2_0002_NEW.pdf

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

แบบประเมินครู ตำบล  ฉบับใหม่ แบบประเมิน กศน.ตำบล (1).doc

แบบประเมินครู ตำบล ฉบับใหม่

แบบประเมินยาม แบบประเมินยาม.doc

แบบประเมินยาม

แบบประเมินแม่บ้าน แบบประเมินแม่บ้าน.doc

แบบประเมินแม่บ้าน

แบบประเมินบรรณารักษ์ แบบประเมินบรรณารักษ์.doc

แบบประเมินบรรณารักษ์

แบบประเมินครูศศช แบบประเมินครู ศศช(กพด.).doc

แบบประเมินครูศศช

แบบประเมินครูศรช แบบประเมินครู ศรช.doc

แบบประเมินครูศรช

แบบประเมินครูสอนคนพิการ แบบประเมินครู ผู้สอนคนพิการ.doc

แบบประเมินครูสอนคนพิการ

แบบประเมิน ตัวอย่างต่าง ๆ ของการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย/ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น สิ่งที่ส่งมาด้วย.rar

แบบประเมิน ตัวอย่างต่าง ๆ ของการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย/ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น

ฟอร์ม กศน-กผ-03-จังหวัด ฟอร์ม กศน-กผ-03-จังหวัด.xlsx

ฟอร์ม กศน-กผ-03-จังหวัด


หน้าที่ : 1|

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Amin, http://tak.nfe.go.th