สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
เอกสาร หมวดใช้สอย

การเดินทางไปราชการ 101.pdf

การเดินทางไปราชการ

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 102.pdf

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถโดยสาร 103.pdf

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถโดยสาร

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถทางราชการ 104.pdf

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถทางราชการ

เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [ข้าราชการ] 201.pdf

แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [ข้าราชการ]

แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [บำนาญ] 202.pdf

แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [บำนาญ]

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ 203.pdf

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 204.pdf

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 205.pdf

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 206.pdf

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

แบบใบลาพักผ่อน 207.pdf

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบลาอุปสมบท 208.pdf

แบบใบลาอุปสมบท

แบบคำขอหนังสือรับรอง 209.pdf

แบบคำขอหนังสือรับรอง


แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด

เอกสาร หมวดค่าตอบแทน

เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. 301.pdf

เบิกค่าตอบแทนครู ศรช.

เบิกค่าตอบแทนครูสอนผู้พิการ 302.pdf

เบิกค่าตอบแทนครูสอนผู้พิการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 303.pdf

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดฯ 304.pdf

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดฯ

การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 305.pdf

การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม 306.pdf

การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม

เอกสาร แบบสัญญาจ้าง

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู กศน.ตำบล 401.pdf

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู กศน.ตำบล

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ 402.pdf

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู ศรช. 403.pdf

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู ศรช.

เอกสาร หมวดจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดจ้าง 501.pdf

การจัดจ้าง

การจัดซื้อวัสดุวิชาชีพ 502.pdf

การจัดซื้อวัสดุวิชาชีพ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 503.pdf

การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 504.pdf

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เอกสาร หมวดค่าสาธารณูปโภค

เงินค่าสาธารณูปโภค 601.pdf

เงินค่าสาธารณูปโภค

เอกสาร อนุมัติเบิกโครงการฯ

การเบิกเงินโครงการ 701.pdf

การเบิกเงินโครงการ

เอกสาร แบบประเมินข้าราชการ

ครูผู้สอน 801.pdf

ครูผู้สอน

บุคลากรทางการศึกษา 802.pdf

บุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ 803.pdf

ลูกจ้างประจำ

รายงานวันลา 804.pdf

รายงานวันลา

แบบฟอร์มประวัติเลื่อนเงินเดือน 805.pdf

แบบฟอร์มประวัติเลื่อนเงินเดือน

แบบประเมินของผู้บริหาร 806.pdf

แบบประเมินของผู้บริหาร

สมุดความดี 807.pdf

สมุดความดี

แบบฟอร์มข้อมูลสังเขป กศน.ตำบล 808.pdf

แบบฟอร์มข้อมูลสังเขป กศน.ตำบล

แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล 809.pdf

แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล

ตัวชี้วัดข้าราชการพลเรือน ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 810.pdf

ตัวชี้วัดข้าราชการพลเรือน ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

แบบประเมินข้าราชการพลเรือน 811.pdf

แบบประเมินข้าราชการพลเรือน

แบบสรุปการประเมินข้าราชการพลเรือน 812.pdf

แบบสรุปการประเมินข้าราชการพลเรือน

เอกสาร การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดต่างๆในหน่วยงานภาครัฐ

แบบฟอร์มการประหยัดน้ำ 902.pdf

แบบฟอร์มการประหยัดน้ำ

เอกสาร ตัวชี้วัดและแบบประเมินพนักงานราชการ

ตัวชี้วัด ครู กศน.ตำบล 1001.pdf

ตัวชี้วัด ครู กศน.ตำบล

ตัวชี้วัด ครูอาสาสมัคร 1002.pdf

ตัวชี้วัด ครูอาสาสมัคร

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 1003.pdf

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร 1004.pdf

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร

เอกสาร หมวดแบบประเมินครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ

แบบประเมินครู ครูผู้สอนคนพิการ 1101.pdf

แบบประเมินครู ครูผู้สอนคนพิการ

แบบประเมินครู ศรช. 1102.pdf

แบบประเมินครู ศรช.

เอกสาร หมวดแบบคำร้อง

ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. 1201.pdf

ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

แบบคำร้องขอย้ายของพนักงานราชการ 1202.pdf

แบบคำร้องขอย้ายของพนักงานราชการ

แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักง 1203.pdf

แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักง

เอกสาร หมวดงาน ศศช.

แบบฟอร์มงาน ศศช. ทั้งหมด
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Amin, http://tak.nfe.go.th