สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
เอกสาร หมวดใช้สอย

การเดินทางไปราชการ
การเดินทางไปราชการ ดาว์นโหลด..

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว
แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ดาว์นโหลด..

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถโดยสาร
แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถโดยสาร ดาว์นโหลด..

แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถทางราชการ
แบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยรถทางราชการ ดาว์นโหลด..

เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [ข้าราชการ]
แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [ข้าราชการ] ดาว์นโหลด..

แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [บำนาญ]
แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [บำนาญ] ดาว์นโหลด..

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ ดาว์นโหลด..

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาว์นโหลด..

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ดาว์นโหลด..

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ดาว์นโหลด..

แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาพักผ่อน ดาว์นโหลด..

แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาอุปสมบท ดาว์นโหลด..

แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบคำขอหนังสือรับรอง ดาว์นโหลด..

แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด

เอกสาร หมวดค่าตอบแทน

เบิกค่าตอบแทนครู ศรช.
เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. ดาว์นโหลด..

เบิกค่าตอบแทนครูสอนผู้พิการ
เบิกค่าตอบแทนครูสอนผู้พิการ ดาว์นโหลด..

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาว์นโหลด..

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดฯ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดฯ ดาว์นโหลด..

การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดาว์นโหลด..

การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม
การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม ดาว์นโหลด..

เอกสาร แบบสัญญาจ้าง

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู กศน.ตำบล
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู กศน.ตำบล ดาว์นโหลด..

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ ดาว์นโหลด..

แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู ศรช.
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครู ศรช. ดาว์นโหลด..

เอกสาร หมวดจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดจ้าง
การจัดจ้าง ดาว์นโหลด..

การจัดซื้อวัสดุวิชาชีพ
การจัดซื้อวัสดุวิชาชีพ ดาว์นโหลด..

การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ดาว์นโหลด..

การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดาว์นโหลด..

เอกสาร หมวดค่าสาธารณูปโภค

เงินค่าสาธารณูปโภค
เงินค่าสาธารณูปโภค ดาว์นโหลด..

เอกสาร อนุมัติเบิกโครงการฯ

การเบิกเงินโครงการ
การเบิกเงินโครงการ ดาว์นโหลด..

เอกสาร แบบประเมินข้าราชการ

ครูผู้สอน
ครูผู้สอน ดาว์นโหลด..

บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ดาว์นโหลด..

ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำ ดาว์นโหลด..

รายงานวันลา
รายงานวันลา ดาว์นโหลด..

แบบฟอร์มประวัติเลื่อนเงินเดือน
แบบฟอร์มประวัติเลื่อนเงินเดือน ดาว์นโหลด..

แบบประเมินของผู้บริหาร
แบบประเมินของผู้บริหาร ดาว์นโหลด..

สมุดความดี
สมุดความดี ดาว์นโหลด..

แบบฟอร์มข้อมูลสังเขป กศน.ตำบล
แบบฟอร์มข้อมูลสังเขป กศน.ตำบล ดาว์นโหลด..

แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล
แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ดาว์นโหลด..

ตัวชี้วัดข้าราชการพลเรือน ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
ตัวชี้วัดข้าราชการพลเรือน ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ดาว์นโหลด..

แบบประเมินข้าราชการพลเรือน
แบบประเมินข้าราชการพลเรือน ดาว์นโหลด..

แบบสรุปการประเมินข้าราชการพลเรือน
แบบสรุปการประเมินข้าราชการพลเรือน ดาว์นโหลด..

เอกสาร การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดต่างๆในหน่วยงานภาครัฐ

แบบฟอร์มการประหยัดน้ำ
แบบฟอร์มการประหยัดน้ำ ดาว์นโหลด..

เอกสาร ตัวชี้วัดและแบบประเมินพนักงานราชการ

ตัวชี้วัด ครู กศน.ตำบล
ตัวชี้วัด ครู กศน.ตำบล ดาว์นโหลด..

ตัวชี้วัด ครูอาสาสมัคร
ตัวชี้วัด ครูอาสาสมัคร ดาว์นโหลด..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ดาว์นโหลด..

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร ดาว์นโหลด..

เอกสาร หมวดแบบประเมินครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ

แบบประเมินครู ครูผู้สอนคนพิการ
แบบประเมินครู ครูผู้สอนคนพิการ ดาว์นโหลด..

แบบประเมินครู ศรช.
แบบประเมินครู ศรช. ดาว์นโหลด..

เอกสาร หมวดแบบคำร้อง

ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ดาว์นโหลด..

แบบคำร้องขอย้ายของพนักงานราชการ
แบบคำร้องขอย้ายของพนักงานราชการ ดาว์นโหลด..

แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักง
แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักง ดาว์นโหลด..

เอกสาร หมวดงาน ศศช.

แบบฟอร์มงาน ศศช. ทั้งหมด
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายพจนารถ นุกูลคาม
รก.ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Amin, http://tak.nfe.go.th