สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประวัติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก

ที่ตั้ง :

      ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๔๒๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

ประวัติสำนักงาน :

      เดิมสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ งานวิชาชีพและกลุ่มสนใจ ให้กับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษา และอัตราการรู้หนังสือให้สูงขึ้น

      ต่อมาในปี ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา ร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้มีข้อตกลงร่วมกันบอบที่ดิน และอาคารเรียนของโรงเรียนตากพิทยาคม (โรงเรียนเมืองตากเดิม) ให้กรมการศึกษา นอกโรงเรียนจัดตั้ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา สายสามัญ สายอาชีพ ทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน รวมทั้งให้บริการห้องสมุดประชาชน โดยให้มีการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๒๗

      ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เกิดการปฎิรูปราชการไทยครั้งใหญ่ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งในส่วนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ทีการยุบและรวมงานการศึกษานอกโรงเรียน โดยให้มีฐานะเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคงมีบทบาทหน้าที่และดำเนินภารกิจดังเดิม

      ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษาเรียกว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก โดยเรียกย่อว่า "สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก" มีบทบาทหน้าที่ ภารกิจในการส่งเสริม สนันสนุนและบริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีสถานศึกษาในกำกับจำนวน ๙ แห่ง ดังนี้
      ๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตาก
      ๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านตาก
      ๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามเงา
      ๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สอด
      ๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด
      ๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง
      ๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุ้มผาง
      ๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพบพระ
      ๙. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเจ้า

บริเวณ / อณาเขต

      มีบริเวณที่ดินเป็นที่ตั้งของอาคารต่างๆ รับผิดชอบ ๒ บริเวณใหญ่ๆ คือ

      ๑. บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการ, โรงรถยนต์, และบ้านพักคนงาน นักการภารโรง ณ ที่ดินราชพัสดุ หมายเลข ตก. ๒๕ ถนนริมปิง ตำบลหนองหลวง อำเถอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื้อที่ ๒ ไร่

      ๒. บริเวณที่ตั้งสำนักงาน มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา มีอาคารต่างๆ ดังนี้
          ๒.๑ อาคารอำนวยการ เป็นตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง ขนาด ๑๑ x ๓๒ เมตร
          ๒.๒ อาคาร ศศช. ชั้นเดียว ๑ หลัง ขนาด ๑๕ x ๑๘ เมตร
          ๒.๓ อาคารพัสดุ ๑ หลัง ขนาด ๘.๕ x ๑๘.๕ เมตร
          ๒.๔ อาคารศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ ๑ หลัง
          ๒.๕ บ้านพักของเจ้าหน้าที่ ๕ หลัง
          ๒.๖ อาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง ขนาด ๘.๕ x ๔๐.๒๐ เมตร เป็นสถานศึกษา ศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตาก
          ๒.๗ หอประชุมเล็ก ชั้นเดียว ๑ หลัง
          ๒.๘ อาคารศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลระแหง จำนวน ๑ หลัง
          ๒.๙ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก ๑ หลัง ขนาด ๑๔ x ๒๕ เมตร
 
ผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000000970