สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
วิสัยทัศน์

          สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของท้องถิ่นชุมชน เพื่อให้เกิดสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม

 
ผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000000970