สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
พันธกิจ

       ๑. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
       ๒. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการในการจัดกิจกรรมการศึกษา
           นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากให้เกิดประสิทธิภาพ
       ๓. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมหรือจัดการศึกษานอกระบบตามสภาพของท้องถิ่นและชุมชน
       ๔. พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพเป็น
           ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
       ๕. พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
       ๖. มุ่งส่งเสริมให้สังคมและชุมชนบนพื้นที่สูงเกิดการเรียนรู้ โดยสนองโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนชาวไทยภูเขา

 
ผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th