สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ยุทธศาสตร์

       ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
       ๒. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารการบริการและการเรียนรู้
       ๓. สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ
       ๔. สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
       ๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียน และผู้รับบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
       ๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและภาคีเครือข่ายให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
       ๗. การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง และโครงการตามพระราชดำริ

 
ผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th