สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กลยุทธ์

       ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
       ๒. ส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงาน และสถานศึกษา
       ๓. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       ๔. ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนจัดการศึกษานอกระบบให้หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย
       ๕. ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
       ๖. สร้างภาคีเครือข่าย จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กว้างขวาง
       ๗. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
       ๘. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
       ๙. วิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
       ๑๐. พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรและภาคีเครือข่าย

 
ผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th