29 พ.ย. 2564 รายงานกิจกรรมโครงการ "ข้าราชการดีศรีแผ่นดิน" ประจำเดือน พฤศจิกายน (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
29 พ.ย. 2564 รายงานกิจกรรมโครงการ "ข้าราชการดีศรีแผ่นดิน" ประจำเดือน พฤศจิกายน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
19 พ.ย. 2564 อุ้มผางส่งแบบรายงานผลการประเมินความพร้อมและสามารถเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On site  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
17 พ.ย. 2564 แจ้งเปลี่ยนชื่อตัว (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
17 พ.ย. 2564 แจ้งเปลี่ยนชื่อตัว  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
17 พ.ย. 2564 ขออนุญาตลาป่วย  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
27 ต.ค. 2564 ขอส่งแบบสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีกาศึกษา ๒๕๖๔  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
26 ต.ค. 2564 ส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 ต.ค. 2564 ส่งผลการสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  กศน.อำเภอพบพระ รับ
20 ต.ค. 2564 ขอลาออก ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานองโรงเรียน  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
15 ต.ค. 2564 ส่งแบบสำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ขอรับการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปี ๒๕๖๕  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
28 ก.ย. 2564 รายงานการจัดกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
27 ก.ย. 2564 รายงานการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพฯหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ (re-skill และ up skill)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
23 ก.ย. 2564 ส่งรายงานผลการขับเคลื่อนมนุษยชนปี ๒๕๖๔  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
22 ก.ย. 2564 รายงานการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ปี 64  กศน.อำเภอพบพระ รับ
21 ก.ย. 2564 ขออนุญาตปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ของครูอาสาสมัครฯ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
17 ก.ย. 2564 รายงานการ นิเทศฯ ปี 2564  กศน.อำเภอพบพระ รับ
15 ก.ย. 2564 รายงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (เพิ่มเติม 1 ตำบล)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
15 ก.ย. 2564 รายงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
15 ก.ย. 2564 รายงาน Action plan ปี 2564  กศน.อำเภอพบพระ รับ
15 ก.ย. 2564 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินการ  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
14 ก.ย. 2564 รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานฯ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
14 ก.ย. 2564 ขอขยายเวลาการจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
13 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  กศน.อำเภอพบพระ รับ
13 ก.ย. 2564 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ (สิงหาคม 2564)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
13 ก.ย. 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศฯ ปี 64  กศน.อำเภอพบพระ รับ
10 ก.ย. 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกฯ ปี 2564  กศน.อำเภอพบพระ รับ
09 ก.ย. 2564 แจ้งข้อมูลการเข้าพื้นที่การจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภออุ้มผาง  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
09 ก.ย. 2564 ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน (เดือน กันยายน 2564) ของ กศน.อำเภอท่าสองยาง  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
07 ก.ย. 2564 ส่งสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564  กศน.อำเภอพบพระ รับ
06 ก.ย. 2564 ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฯ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
01 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
01 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
30 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting (30 สิงหาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
25 ส.ค. 2564 ส่งรายงานสรุปการประชุมผ่านระบบ ZOOM ประจำวันที่ 23 ส.ค. 64  กศน.อำเภอพบพระ รับ
23 ส.ค. 2564 ส่งรายชื่อพนักงาราชการ เข้ารับการประเมินฯ และรายชื่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบออนไลน์  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
23 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting (23 สิงหาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
23 ส.ค. 2564 ส่งรายชื่ออบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำคลังความรู้ประชาชนTKP(ฝากให้อ.สุภาวรรณ)  กศน.อำเภอสามเงา รับ
18 ส.ค. 2564 ส่งรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. พื้นที่ ศศช. เข้ารับการประเมิน และรายชื่อเจ้าหน้  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
17 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting (16 สิงหาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
09 ส.ค. 2564 ขอปิดทำการ กศน.อำเภอท่าสองยาง และห้องสมุด กศน.อำเภอท่าสองยาง  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
09 ส.ค. 2564 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ zoom meeting  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
09 ส.ค. 2564 รายงานข้อมูลการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
06 ส.ค. 2564 รายงานการลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์  กศน.อำเภอพบพระ รับ
05 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (12 สิงหาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
05 ส.ค. 2564 ขอยกเลิกการยืมเงินค่าจัดอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2564  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
05 ส.ค. 2564 ขออนุญาตไม่จัดอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2564  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
02 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting(วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
29 ก.ค. 2564 เอกสารแนบแผน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ก.ค. 2564 เอกสารแนบแผน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ก.ค. 2564 เอกสารแนบแผน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ก.ค. 2564 เอกสารแนบแผน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ก.ค. 2564 เอกสารแนบแผน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ก.ค. 2564 เอกสารแนบแผน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
19 ก.ค. 2564 ส่งรายงานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting(วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
12 ก.ค. 2564 ส่งรายงานผลการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting (12 กรกฎาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
05 ก.ค. 2564 ส่งรายงานผลการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting (5 กรกฎาคม 2564)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
29 มิ.ย. 2564 ส่งรายงานผลการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
29 มิ.ย. 2564 แจ้งการขอเลื่อนจัดกิจกรรมพัฒนา การศึกษาต่อเนื่อง  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
09 มิ.ย. 2564 ส่งแบบสำรวจความต้องการปัจจัยผลิต และวัสดุการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
02 มิ.ย. 2564 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
25 พ.ค. 2564 รายงานการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2564  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
24 มี.ค. 2564 ส่งผลการประเมิน รอบที่ 2 บุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอท่าสองยาง  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
23 มี.ค. 2564 รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและพร้อมขออนุญาตรับการสนับสนุนจากเครือข่าย  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
22 มี.ค. 2564 รายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
16 มี.ค. 2564 ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมการประกวดโครงานฐานเศรษฐกิจพอ  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
16 ก.พ. 2564 ส่งแบบตอบรับร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 25  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
11 ก.พ. 2564 แจ้งตารางการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ของ กศน.อำเภอท่าสองยาง  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
09 ก.พ. 2564 แจ้งรายชื่อการสมัครเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
08 ก.พ. 2564 ส่งรายละเอียดการขรับงบประมาณอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือสำหรับคนพิการ  กศน.อำเภอสามเงา รับ
29 ม.ค. 2564 จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหล  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
20 ม.ค. 2564 รายงานการประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส กศน.อำเภอพบพระ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
15 ม.ค. 2564 การรายงานผลการบริหารงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  กศน.อำเภอสามเงา รับ
08 ม.ค. 2564 รายงานแผนการบริหารกิจกรรมตามภารกิจภายใต้แผนการบริหารตามสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
07 ธ.ค. 2563 ส่งแบบสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
10 พ.ย. 2563 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
21 ส.ค. 2563 รายงานผลกิจกรรม เขตเศรษฐกิจ รอบ 6/63  กศน.อำเภอพบพระ รับ
30 ก.ค. 2563 ขออนุมัติการดำเนินด้านพัฒนาผู้เรียน โครงการทำบัญชีครัวเรือน สำหรับพื้นที่สูง  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
30 ก.ค. 2563 เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ( ฝากให้พี่ยุ เยาวลักษณ์ )  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
29 มิ.ย. 2563 แจ้งพนักงานราชการขอย้ายพื้นที่การปฏิบัติงาน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
02 มิ.ย. 2563 ขออนุมัติไปราชการกศน.อำเภอท่าสองยาง ( ฝากให้น้องนุ้ย )  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
01 มิ.ย. 2563 แจ้งอุบัติเหตุรถราชการ กศน.อำเภอท่าสองยาง  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
28 เม.ย. 2563 ทดสอบระบบ : คู่มือ\แนวทางปฏิบัติทุกตำแหนง  กศน.อำเภอเมืองตาก รับ
09 ก.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
30 ส.ค. 2562 ส่งการของบประมาณเงินอุดหนุนคนพิการ 2563  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 ส.ค. 2562 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
09 ส.ค. 2562 ส่งสรุปขอผูกพันงบประมาณและส่งคืนเงินงบประมาณ2562  กศน.อำเภอพบพระ รับ
24 ก.ค. 2562 ขอปรับแผนการใช้เงินฯงบอุหนุน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
24 ก.ค. 2562 ครูศรช. ลาออกและขออัตราใหม่ทดแทน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
04 ก.ค. 2562 รายงานคืนเงินเหลือจ่าย ปี62 (งบรายจ่ายอื่น)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
05 ม.ค. 2523 ส่งแผนการใช้เงินงบประมาณ (งบ กศ.ต่อเนื่อง/ส่งเสริมฯ)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 เม.ย. 2562 ขออัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเติม  กศน.อำเภอพบพระ รับ
11 เม.ย. 2562 ส่งสรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณครึ่งปีแรก  กศน.อำเภอพบพระ รับ
11 เม.ย. 2562 รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมผลการนิเทศ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
11 เม.ย. 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
10 เม.ย. 2562 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
18 มี.ค. 2562 ส่งแผนปฏิบัติการเชิงรุกห้วงพระราชพิธีราชาภิเษกและรายงานผลการดำเนินงาน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
22 ก.พ. 2562 ส่งข้อมูลกิจกรรม ปี 2561  กศน.อำเภอพบพระ รับ
22 ก.พ. 2562 ส่งผลการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รอบ3/2561  กศน.อำเภอพบพระ รับ
27 ธ.ค. 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณประจำปี 2562 (กิจกรรมจัดการเรียนการสอน)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ