03 ธ.ค. 2564 การย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ธ.ค. 2564 การสำรวจข้อมูลการจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลภาระหนี้สินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ธ.ค. 2564 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ พด. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ธ.ค. 2564 การอนุมัติให้จัดโครงการเพื่อจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา่ ไตรมาส ๑-๒  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ธ.ค. 2564 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดไอโออีน ปี 2564  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ธ.ค. 2564 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ธ.ค. 2564 ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำกลุ่ม  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ธ.ค. 2564 เชิญประชุมผู้นำเครือข่ายครูแนะแนว  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ธ.ค. 2564 ขออข้อมูลผู้พิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ธ.ค. 2564 ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ธ.ค. 2564 รายงานแนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงาน/สถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ธ.ค. 2564 การดำเนินกิจกรรม ศ.ค.ส ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ย. 2564 การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 พ.ย. 2564 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 พ.ย. 2564 ขอเชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่12/2564  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 พ.ย. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ย. 2564 การดำเนินงานส่งเสริมการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ย. 2564 ขอเชิญร่วมติดตามการดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ย. 2564 รายงานความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัมนาทักษะฟัง-พูดฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 การอนุมัติจัดโครงการภาษาังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 การอนุมัติให้จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทย ๓๐ ชั่ว  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 มอบหนังสือ ใต้ร่มพระบารมี จากสายธารสู่มหานที ๙๕ ปี กรมประมง ให้โรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 การอนุมัติให้จัดโครงการจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาอาชีพ (ศศช) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา สู่ ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 การปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ย. 2564 การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 พ.ย. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย จัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 พ.ย. 2564 การจัดตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน ปี2564  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 พ.ย. 2564 โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม กพด  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 พ.ย. 2564 การจัดซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 พ.ย. 2564 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักง  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 ขอเชิญประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากร  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองฯ ปี 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 โครงการพัฒนารทักษะผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ กพด.  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 ขอความร่วมมือแต่งกายในการปฏิบัติราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 จังหวัดตาก ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกาาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2564 รับสมัครอาสาสมัคร กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2564 รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2564 รายงานแผนการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รายพื้นที่ แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้น  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2564 รายงานความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 พ.ย. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ย. 2564 การเผยแพร่และนำแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)ไปใช้  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ย. 2564 รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ย. 2564 ดาวน์โหลดขั้นตอนรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยประชาชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ย. 2564 การเสนอขอพระราชทานเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ย. 2564 เพลงมาร์ชสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ย. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ภายใต้โครงการพระราชดำริฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ย. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 พ.ย. 2564 การนำแนวทางและสื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนไปมช้จัดกิจกรรมฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 พ.ย. 2564 แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 พ.ย. 2564 แจ้งประชุมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ปี 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 พ.ย. 2564 แก้ไข พ.ศ. แจ้งจัดสรรงปม กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 พ.ย. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 พ.ย. 2564 แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 พ.ย. 2564 แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 พ.ย. 2564 ขยายเวลาการรายงานข้อมูลและสถิตินักศึกษาลงทะเบียนของสำนักงาน กศน.ภาคเรียนที่ 2/64  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 พ.ย. 2564 แนวทางการดำเนินงานกรณีหน่วยงาน สถานศึกษา ประสบภัยพิบัติ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 พ.ย. 2564 สำรวจความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 พ.ย. 2564 เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 พ.ย. 2564 ขอให้รายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน ครู จากสถานการณ์อุทกภัย  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 พ.ย. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 พ.ย. 2564 แจ้งแนวทางค่าช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 พ.ย. 2564 สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  กลุ่มอำนวยการ รับ